укр рус eng
 
Агентські послуги - Надаються фізичними особами на підставі договору доручення про надання таких послуг, який укладається з адміністратором недержавного пенсійного фонду. До таких послуг належать: діяльність, спрямована на переконання осіб у необходимості укладення пенсійного контракту з пенсійним фондом, послуги з укладання пенсійних контрактів від імені адміністратора пенсійногго фонду

Адміністратор недержавного пенсійного фонду - Юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі відповідної ліцензії.

Актуарій - Фахівець, який використовує математичний апарат, статистичні методи й фінансовий аналіз для оцінки фінансових наслідків від невизначених майбутніх подій. Це дає змогу страховим і пенсійним системам оцінювати свої фінансові зобов'язання, майбутні грошові потоки та необхідні страхові внески. Актуарії можуть працювати у тих структурах, діяльність яких пов'язана з фінансовим ризиком

Актуарні розрахунки - Фінанасовий аналіз наслідків від невизначених майбутніх подій. Це може бути прогноз щодо фінансових потоків, довгостроковий прогноз щодо стану та стабільності системи або організації, аналіз фінансових наслідків будь-яких змін у системі в короткостроковій та довгостроковій пеперспективі з урахуванням імовірності настання цих змін.

Ануїтет - Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія

Відомость персоніфікації - Документ встановленого зразка, який формується вкладником або платником фонду та є підставою для розподілу адміністратором пенсійного внеску на користь декількох учасників, здійсненого одним платежем, по індивідуальних пенсійних рахунках учасників.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг - Державний орган, що здійснює державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення за діяльністю недержавних пенсійних фондів, страхових організацій та банківських установ.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - Державний орган, що здійснює державний нагляд та контроль за діяльністю компаній з управління активами пенсійних фондів та та зберігачів.

Заснивники недержавного пенсійного фонду - Юридична або фізична особа, що сама або разом з іншими юридичними чи фізичними особами заснувала недержавний пенсійний фонд, та відповідає вимогам законодавства.

Зберігач недержавного пенсійного фонду - Банк, який проводить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та який уклав з радою недержавного пенсійного фонду договір на обслуговування.

Інвестиційна декларація - Документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрямки та обмеження інвестування активів недержавного пенсійного фонду. Розробляється і затверджується радою недержавного пенсійного фонду, підлягає обов'язковій реєстрації у Державній комісії з регулювання ринків фінаносвих послуг

Індивідуальний пенсійний рахунок - Персоніфікований рахунок учасника недержавного пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку з метою обліку наокпичених на користь учасника пенсійних коштів. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника недержавного пенсійного фонду повинен мати субрахунки для обліку пенсійних внесків на користь учасника фонду (окремо для кожного вкладника фонду), обліку розподіленого інвестиційного прибутку (збитку) фонду та обліку здійснених пенсійних виплат.

Коефіціент заміщення - відношення величини пенсії особи до величини заробітної плати, яку особа отримувала певний час до виходу на пенсію

Компанія з управління активами - Юридична особа, яка на підставі відповідної ліцензії провадить професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів.

Консалтингові послуги - Спеціальні послуги, що їх надають консалтингові фірми. Це можуть бути дослідження та прогнозування ринку, побудова економічної стратегії, проведення маркетингових досліджень, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, характеристика конкретного ринку, вироблення рекомендацій щодо шляхів покращення фінансово-господарської діяльності підприжємтсва тощо.

Недержавний пнсійний фонд - Юридична особа, що має статус неприбуткової організації, є фінаносвою установою, виключним видом діяльності якої є недержавне пенсійне забезпечення. За видами недержавні пенсійні фонди можуть бути відкритими, корпоративними та професійними.

Пенсійна схема - Документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників недержавного пенсійного фонду. Вона містить опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат, порядок визначення розміру пенсійних виплат, строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення, порядок та строки сплати пенсійних внесків, умови та порядок участі у пенсійній схемі, права та обовязки учасника та вкладника фонду.

Пенсійне забезпечення - Діяльність, спрямована на запровадження фінаносвого забезпечення осіб непрацездатного віку.

Пенсійний контракт - Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забеспечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.

Пенсійні активи - Активи пенсійного фонду, страхової організації, банковської установи, сформовані відповідно до законодавства, за рахунок яких здійснюється пенсійні виплати.

Пенсійні виплати - Грошова виплата учасникові недержавного пенсійного фонду або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок коштів, накопичених у недержавному пенсійному фонді на користь цього учасника. Пенсійні виплати можуть бути довічними, строковими та одноразовими.

Пенсійні внески - Суми коштів у національній валюті, що перераховуються вкладником на поточні рахунки недержавного пенсійного фонду на користь учасника (учасників) у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем.

Персоніфікований облік - Збирання, обробка, систематизація та зберігання інформації про учасників недержавних пенсійних фондів, яка забезпечує визначення прав учасників на пенсійні виплати за рахунок накопичених на їх користь коштів, а також обчислення розміру цих виплат.

Система пенсійного забезпечення України - За Законом України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування" пенсійна система України складається з трьох рівнів: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Уплатить взнос Личный кабинет Стать участником
© 2019 Негосударственный пенсионный фонд "ВСЕ"